Friday, March 31, 2006

又一正歌 "一支槍" - 燒賣

自己去hallasharing@gmail.com download
請慢用~~
我強烈要求用呢隻歌做懞周周套 2036靈芝苞子o既主提曲!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wednesday, March 22, 2006

萬眾期待 - 天蠶變 - 燒賣

我開左個 gmail account, 叫 hallasharing, pwd 係我房no.+懞周周房no.+女新人房no.
我之後會再upload d相上去, 請慢用~~囧

Friday, March 17, 2006

令人放鬆的一個遊戲一段片 -- Monchowchow

一個遊戲,一段短片。一定要玩完遊戲先好睇片,否則無效果!(記住要開喇叭聽音樂效果)

Monday, March 13, 2006

Gathering of Ka Yee's marriage - 夢幻之左
Bated photos - Gathering of Ka Yee's marriage

Saturday, March 11, 2006

活在貧窮線下 - 燒賣


我好窮, 我個今個月單野我要跟澳門公價辦事

欽此